Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Elektronického obchodu

www.zdravotníckepotrebyga.sk,

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Tieto VP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami vymedzenými v článku II. Bod 2 týchto VP. V prípade rozporu ustanovení týchto VP dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

Článok II.

Definícia zmluvných strán, 

orgánov dozoru, definícia pojmov, spôsob objednania tovaru

  1. Spoločnosť Eva Rumanová-Rekeňová, podnikajúca pod obchodným menom Eva Rumanová-Rekeňová, miesto podnikania Clementisove sady 1614, 924 01 Galanta, IČO: 33 895 457, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo živnostenského registra: 202-13168, je podnikateľom ktorej predmetom podnikania je okrem iného kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „Eva Rumanová-Rekeňová“).
  2. (A) Právnická osoba alebo (B) fyzická osoba podnikateľ (SZČO), ktorá má záujem odoberať od predávajúceho tovar na účely svojho podnikania alebo (C) fyzická osoba, ktorá má záujem kúpiť od predávajúceho tovar na účely vlastnej spotreby, a ktorá sa tak považuje za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) sú navrhovateľmi v zmysle ust. § 43a Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), a po prijatí návrhu predávajúcim aj kupujúcimi v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 ZB. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“), (ďalej aj ako „klient“ alebo „objednávateľ“).
  3. Orgán dozoru nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb: 

Otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly môžete uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá je orgánom dozoru nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
fax č. 033/321 25 23 

web: www.soi.sk

  1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a klientom sa uzatvára na základe písomnej objednávky klienta, ktorá sa považuje podľa ust. § 43a OZ za návrh na uzavretie zmluvy.
  2. Objednávku na uzavretie kúpnej zmluvy musí klient urobiť:
 • telefonicky u oprávnenej osoby v spoločnosti Eva Rumanová-Rekeňová, na telefónnom čísle: 0911115007,
 • prostredníctvom e-mailu na adrese objednavky@heba.sk,
 • prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na internetovej stránke spoločnosti www.zdravotnickepotrebyga.sk (ďalej len „e-shop“),

(ďalej len „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare).

  1. Objednávka podľa článku II. bod 2.4 VZ musí byť klientom vypísaná na základe aktuálnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej podobe) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke spoločnosti www.zdravotnickepotrebyga.sk. V objednávke musí byť vždy uvedené:
  • kto za objednávateľa objednávku robí s uvedením mena a priezviska ak, ide o fyzickú osobu a v prípade, ak je objednávateľom právnická osoba, resp. fyzická osoba oprávnená na podnikanie aj funkciu (resp. pracovnej pozície) osoby, ktorá objednávku robí, s uvedením IČO, DIČ, IČDPH a zápisu v príslušnom verejnom registri, v ktorom je objednávateľ registrovaný,
  • požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru,
  • jednotková cena za 1 (jeden) dodaný kus tovaru pre každý druh,
  • predajná cena za celý objem dodaného tovaru,
  • adresa, resp. miesto kde má byť tovar dodaný, ak si kupujúci neprevezme tovar sám v mieste sídla (resp. skladovacích priestorov) predávajúceho,
  • fakturačná adresa, ak je odlišná od dodacej adresy.
  1. Predávajúci je povinný objednávku v deň jej prijatia/resp. doručenia spracovať a skontrolovať. V prípade, ak predávajúci zistí, že objednávka je neúplná, resp. nespĺňa náležitosti podľa článku II. bod 4 a 5. VP, je nezrozumiteľná alebo nepresná, je povinný kontaktovať klienta a zabezpečiť doplnenie objednávky, resp. jej úplnosť tak, aby predávajúci mohol dodať klientovi tovar v lehote uvedenej v článku III. bod. 3 VP.
  2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a klientom podľa ust. § 409 a nasl. OBZ dôjde okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci potvrdí objednávku klienta bezprostredne po jej doručení inak v lehote najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia, čím sa klient stáva kupujúcim (ďalej aj „kupujúci“). Predávajúci môže objednávku klienta potvrdiť niektorým zo spôsobov uvedených v článku II. ods. 4 VP.
  3. V prípade, ak klient urobil objednávku prostredníctvom e-shopu, predávajúci potvrdí objednávku bezprostredne po jej doručení, pričom objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.
  4. V prípade, ak je objednávateľom tovaru spotrebiteľ je predávajúci povinný vybaviť jeho objednávku v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  5. Návrh na uzavretie zmluvy (t.j. objednávku) môže klient odvolať len do okamihu jej potvrdenia predávajúcim. Klient môže objednávku odvolať len rovnakým spôsobom, akým objednávku urobil.
  6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”).

Článok III.

Dodacie podmienky

  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, určeného množstva a v požadovanej kvalite (ďalej len „tovar“) v súlade s objednávkou kupujúceho urobenou podľa článku II. bod 2.4 až 2.7 VP.
  2. Dodanie tovaru sa môže uskutočniť:
  • jeho prevzatím kupujúcim v mieste sídla predávajúceho (resp. v mieste skladových priestorov) predávajúceho alebo
  • jeho dodaním kupujúcemu na dobierku na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru, a to na náklady kupujúceho, alebo
  • jeho dodaním (formou dovozu tovaru) kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru.

V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar priamo u predávajúceho, je predávajúci povinný dodať požadovaný tovar v lehote podľa článku III. bod. 3.3 týchto VP.

  1. Lehota na dodanie tovaru je v prípade, ak je tovar uskladnený u predávajúceho ihneď po jeho vyskladnení, inak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote do 3 (troch) dní odo dňa jeho potvrdenia objednávky klienta predávajúcim; maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom.
  2. Kupujúci je povinný dodaný tovar riadne prevziať, a to aj v prípade, ak je tovar dodaný predávajúcim pred dohodnutou dobou dodania.
  3. O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. 
  4. Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
  • 3,90€
  1. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru. 
  2. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdávaní tovaru aj doklady viažuce sa na tovar, ktoré sú potrebné, t. j. príslušný daňový doklad (faktúry, výpis s registračnej pokladne, príjmový doklad a pod.).
  3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a tovar nemôže prevziať iná osoba, predávajúci odmietne tovar odovzdať, až do okamihu zabezpečenia osoby spôsobilej na prevzatie tovaru za kupujúceho.

Článok IV.

Platobné podmienky

  1. Kúpna cena za tovar je určená vždy na základe platnej cenovej ponuky predávajúceho zverejnenej v písomnej (katalógovej forme) alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke predávajúceho www.zdravotníckepotrebyga.sk, čím sa považuje za verejne známu (ďalej aj „kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare).
  2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu v lehote splatnosti faktúry.
  3. Zmluvné strany berú na vedomie, že nakoľko je predávajúci platcom DPH, k cene podľa cenovej ponuky bude pri jej fakturácii pripočítaná aj DPH podľa všeobecných právnych predpisov platných a účinných v čase dodania tovaru.
  4. V prípade, ak je tovar dodávaný na dobierku, je klient povinný zaplatiť cenu tovaru pri jeho doručení.
  5. Klient berie podpísaním týchto VP na vedomie, že predávajúci je oprávnený žiadať zaplatenie kúpnej ceny za dodanie tovaru aj niektorým z týmto spôsobov:
  • pri prevzatí tovaru,
  • po zaplatení zálohovej platby na bankový účet predávajúceho,
  • na základe bankovej záruky alebo dokumentárneho inkasa, resp. po preukázaní vinkulácie peňažných prostriedkov v prospech predávajúceho v niektorej banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v niektorej z pobočiek zahraničnej banky, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.
  1. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru podľa tohto článku VP v lehote jej splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu aj úrok z omeškania vo výške vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý zákonný nárok predávajúceho požadovať od kupujúceho aj zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba spotrebiteľ, má predávajúci nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške podľa ust. § 517 Občianskeho zákonníka.
  2. V prípade dodávky na základe zálohovej platby (faktúry) dodá predávajúci kupujúcemu tovar až po pripísaní celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  3. V mimoriadnych prípadoch môže oprávnená osoba u predávajúceho povoliť plnenie na základe preukázania úhrady v prospech predávajúceho bankovým výpisom písomne potvrdeným jeho bankou.
  4. V prípade dodávky dohodnutého plnenia vinkuláciou prostriedkov v prospech predávajúceho, neodvolateľného, prípadne dokumentárneho akreditívu je predávajúci oprávnený začať s plnením kúpnej zmluvy, až keď kupujúci zloží na jeho žiadosť vo svojom peňažnom ústave peňažné prostriedky vinkulované v prospech predávajúceho alebo dá neodvolateľný, prípadne dokumentárny akreditív na úhradu jeho pohľadávok, ktoré vznikli plnením kúpnej zmluvy.
  5. Predávajúci je oprávnený prípadný svoj finančný záväzok voči kupujúcemu použiť na zníženie, resp. vyrovnanie pohľadávok, ktoré má evidované voči kupujúcemu, formou dobropisu. Predávajúci oznámi čísla faktúr, ktorých sa zníženie týka.
  6. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.
  7. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči klientovi, s pohľadávkou klienta, ktorú má klient voči predávajúcemu, a to aj na základe iného titulu ako je kúpna zmluva. Predávajúci je oprávnený započítať si voči klientovi aj nesplatné pohľadávky v prípade, ak klient nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky. Uvedené ust. VP sa nepoužije v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba spotrebiteľ.

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

  1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (s výnimkou tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; s výnimkou periodickej tlače; s výnimkou tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; s výnimkou tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený,
  • kedykoľvek pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. kedykoľvek od uzavretia kúpnej zmluvy do prevzatia tovaru).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom písomného vyhlásenia adresovaného predávajúcemu na poštovú adresu: Eva Rumanová-Rekeňová, podnikajúca pod obchodným menom Eva Rumanová-Rekeňová, miesto podnikania Clementisove sady 1614, 924 01 Galanta alebo e-mailovú adresu reklamacia@heba.sk.

 

  1. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o doručení odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu kupujúceho.
  2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že ide o tovar:
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 • tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po podaní porušený;
 • v ďalších prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté finančné plnenie a číslo účtu. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a predávajúcemu vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť doručené predávajúcemu poštou na adresu Eva Rumanová-Rekeňová, podnikajúca pod obchodným menom Eva Rumanová-Rekeňová, miesto podnikania Clementisove sad 1614, 924 01 Galanta alebo ako príloha e-mailu na adresu: reklamacia@heba.sk za použitia formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na webovej stránke: https://zdravotnickepotrebyga.sk/reklamacia/.
  3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať (neporušený) tovar späť na adresu: Eva Rumanová-Rekeňová, podnikajúca pod obchodným menom Eva Rumanová-Rekeňová, miesto podnikania Clementisove sady 1614, 924 01 Galanta alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prevej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spôsob vrátenia tovaru je kupujúci povinný vopred skonzultovať s predávajúcim a to prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcemu na e-mailovú adresu: info@heba.sk  najneskôr 7 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
  4. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, a všetky náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, znáša predávajúci (náklady na dopravu, poštovné), ako aj všetky platbyktoré predávajúci od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov.

Článok VI.

STORNOOBJEDNÁVKY

  1. Kupujúci má právo stornovať/zrušiť elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho a to e-mailom na adresu: reklamacia@heba.sk  alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 115 007
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • objednávku nebolo možné potvrdiť najmä pre chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho, neposkytnutie potrebnej súčinnosti kupujúceho ohľadom doplnenia nevyhnutných údajov objednávky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že kupujúci neprijme návrh dohody zo strany predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky predávajúcim.

Článok VII.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  1. Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak kupujúcemu právo zvád tovaru zaniká. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  2. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru reklamáciou je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese Eva Rumanová-Rekeňová, podnikajúca pod obchodným menom Eva Rumanová-Rekeňová, miesto podnikania Clementisove sady 1614, 924 01 Galanta, resp. na e- mailovej adrese: reklamacia@heba.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.
  3. Záručná doba:
 • Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach musí kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u predávajúceho.
 • Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí tovaru kupujúcim, inak práva zaniknú.
 • Pri ostatných tovaroch je záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
  1. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: reklamacia@heba.sk, kupujúci je zároveň povinný reklamovaný tovar vrátiť predávajúcemu doručením na jeho adresu alebo si spôsob vrátenia dojedná telefonicky alebo e-mailom. Spôsob vrátenia tovaru pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia si kupujúci dohodne s predávajúcim telefonicky na tel. čísle: 0911 115 007 alebo
   e-mailom: reklamacia@heba.sk
  2. Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie uviesť:
 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • dátum a číslo objednávky
 • špecifikáciu tovaru
 • druh a rozsah vád tovaru
 • požadovaný spôsob vybavenie reklamácie (výmenou veci, odstúpenie od zmluvy, zľava z kúpnej ceny, odstránenie vád tovaru) Práva kupujúceho z vád tovaru/ spôsob vybavenia reklamácie (§ 622 a 623 Obč. zák.)
  1. Pri odstrániteľných vadách má kupujúci právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.
  2. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady kupujúci má právo na výmenu veci alebo kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. Vady potravín, sa vždy považujú za neodstrániteľné.
  3. Pri iných neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká uplynutím záručnej doby tovaru; mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach; neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru; používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu; nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli kupujúcemu dodané spolu s tovarom; neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar; poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením; poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami; poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR; zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby; neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil predávajúceho alebo prepravcu.
  6. Uskladňovanie tovaru: Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

Článok VIII.

Reklamácia

  1. Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť kúpnej ceny.
  2. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • uplatnenie reklamácie u predávajúceho
 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu
  1. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady ktorú nemožno odstrániť (kupujúci môže uplatniť právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny). Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

Článok IX.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

Akúkoľvek sťažnosť alebo podnet týkajúci sa predmetu podnikateľskej činnosti predávajúceho je kupujúci oprávnený zaslať predávajúcemu na e-mailovú adresu:  info@heba.sk Predávajúci je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia sťažnosti alebo podnetu na sťažnosť alebo podnet reagovať.

Článok X.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@heba.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má následne právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).
  2. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z., ich zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR, ktorý je dostupný online na tejto internetovej adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  3. Pre spotrebiteľské spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) bude príslušná Slovenská obchodná inšpekcia v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z., tým nie je dotknutá predchádzajúca veta.
  4. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto internetovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  5. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
  6. Návrh musí obsahovať:
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.
 • doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
  1. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice u oprávneného subjektu. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť aj formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak návrh neobsahuje vyššie uvedené náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
  2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 € s DPH.

Článok XI.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pre vylúčení pochybností platí, že tieto VOP platia pre dodanie tovaru na území Slovenskej republiky objednaného prostredníctvom e-shopu.
  2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VP a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že VP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, reklamácii tovaru a odstúpení od kúpnej zmluvy.
  3. Tieto VP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
  4. Tieto VP platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VP je splnená umiestnením aktualizovaných VP na internetových stránkach predávajúceho e-shopu.
  5. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené v týchto VP, sa spravujú Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené v týchto VP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  6. Dňom uverejnenia nových VP strácajú predošlé VP účinnosť. Akékoľvek zmeny týchto VP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shope. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VP je splnená umiestnením na stránke e-shopu.
  7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/ alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Galante, dňa 1.7.2020

Značky:
ALL
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping