Vypredané

Sanytol Dez.mydlo Hydrat.nahr.napln 500ml 42650125

4,59 

Nie je na sklade

EAN: 8411135006058
Nie je na sklade.

-

Popis

Dezinfekčné tekuté mydlo s obsahom prírodných výťažkov (Aloe vera a zelený čaj).

  • So zjemňujúcimi a hydratačnými vlastnosťami.
  • Zloženie formulované pre minimalizáciu rizika alergií.
  • Zanechá ruky čisté, zdravé, hebké a jemne voňavé.
  • Baktericídny účinok podľa normy EN 1276 (1 min); virucídny proti vírusu Influenza A (H1N1) podľa normy EN14476 (1 min).
  • Účinok proti vírusom, eliminuje mimo iného: E-coli, Salmonella, Listeria, vírus chrípky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny.

Upozornenie: 
Obsahuje biocídne aktívnu látku (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95%
Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný. Viac na adc.sk