Vypredané

Sanytol Dez.gel na Ruky 75ml Cit.pokoz.42650310

3,19 

Nie je na sklade

EAN: 3045206503105
Nie je na sklade.

-

Popis

Sanytol gél dezinfekčný čistí ruky, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9%* baktérií, vírusov a plesní bez vody a mydla. Jeho hydratačné a upokojujúce zloženie s alantoínom a aloe vera je špeciálne určené pre citlivú pleť.
*Trojitý účinok prípravku: baktericídny podľa normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicídny podľa normy EN1650 proti Candida Albicans (1 min), virucídny podľa normy EN 14476 proti vírusu chrípky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnosť overená a skontrolovaná autorizovaným laboratóriom.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny.

Upozornenia:
Obsahuje biocídne aktívnu látku (PT1 / AL): Etanol 72%.
Nebezpečenstvo.
H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.
Biocídny prípravok používajte bezpečne. Iba na vonkajšie použitie na zdravú pokožku. Viac na adc.sk