Vypredané

Sanytol Dez.mydlo Tekute Purifiant 250ml 42650180

2,79 

Nie je na sklade

EAN: 3045206501804
Nie je na sklade.

-

Popis

Čistiace a dezinfekčné mydlo, ktoré odstráni 99,9 % baktérií a vírusov a zároveň šetrne a hĺbkovo prečistí pokožku rúk.

  • Hypoalergénne –  zloženie minimalizuje riziko alergie.
  • Baktericídny účinok podľa normy EN1276 (1 min.)
  • Virucídny účinok proti vírusu: Influenza A vírus (H1N1) a Herpes simplex podľa normy EN14476 (1 min.) Eliminuje okrem iného: e.coli, salmonelu, listériu, vírus chrípky (H1N1), Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo príbalový leták a rešpektujte všetky uvedené pokyny.

Upozornenie:
Obsahuje biocídne aktívnu látku (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95%.
Pozor
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.
  Viac na adc.sk